คำสั่งทั่วไปนักศึกษาบัณฑิตประกาศประชาสัมพันธ์

กำหนดการซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554

 

กำหนดการซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำการศึกษา ๒๕๕๔

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  (ซ้อมย่อยคณะ)  ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ชั้น ๑๑ อาคารโรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. –  รายงานตัว    (บัณทิตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะเหมือนวันจริง)
–  ชำระเงินค่าจัดพิธีซ้อมฯ   (ค่าเข็มวิทยฐานะ / ค่าอาหารว่าง / ค่าอาหารกลางวัน / ค่าสถานที่ / ค่าของที่ระลึก)
–  ส่งใบยืนยันการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของ(สกอ,มทร.พ.)และ แบบสอบถามความของพึงพอใจนายจ้าง
–  ตรวจเครื่องแต่งกายบัณฑิต
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. –  คณบดีกล่าวแสดงความยินดีให้แก่ว่าที่บัณฑิต / พิธีเปิดการซ้อมย่อย
–  VTR  ขั้นตอนและวิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. –  แยกซ้อมย่อยตามสาขา
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. –  พัก 15 นาที รับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. –  VTR  ขั้นตอนและวิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
–  ซ้อมรวมทุกสาขา
–  สรุปผลการซ้อมและพิธีปิดการซ้อมย่อยคณะ
๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป –  รับประทานอาหารกลางวัน
วันศุกร์ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  (ซ้อมย่อยรวมและถ่ายรูปหมู่บัณฑิต) ณ ห้องประชุมมงคลอาภา  คณะบริหารธุรกิจ  มทร. พระนคร
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. –  รายงานตัว   ณ ชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล   (บัณทิตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะเหมือนวันจริง)
๐๘.๐๐ – ๐๘.๑๐ น. –  ตั้งขบวนแถวบัณฑิต     ณ ชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล
๐๘.๑๐ – ๐๙.๐๐ น. –  เคลื่อนขบวนแถวบัณฑิตสู่ห้องประชุมมงคลอาภา
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. –  เริ่มซ้อมย่อยรวม
๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. – พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. –  ถ่ายภาพหมู่บัณฑิตร่วมกับคณาจารย์   ณ บริเวณลานวงเวียนกลับรถติดกับอาคาร ๑ คณะศิลปศาสตร์
๑๔.๓๐ น. –  สิ้นสุดการซ้อมย่อยรวมและการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต
วันเสาร์ที่ ๒๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๕  (ซ้อมใหญ่)  ณ  ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐๖.๐๐ – ๐๖.๓๐ น. – รายงานตัว   ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  (บัณทิตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะเหมือนวันจริง)
๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. – ตั้งขบวนแถวบัณฑิตและเคลื่อนขบวนมารอ   ณ  ปติมากรรมดอกบัว
๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๐ น. – ผู้บริหาร นำขบวนแถวบัณฑิตเข้าสู่ห้องประชุม
๐๗.๔๐ – ๑๑.๓๐ น. –  เริ่มการฝึกซ้อม และสิ้นสุดการฝึกซ้อม  เวลา ๑๑.๓๐ น.
วันอังคารที่ ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ช่วงเช้า) ณ  ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๐๖.๐๐ – ๐๖.๓๐ น. – รายงานตัว   ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. – ตั้งขบวนแถวบัณฑิตและเคลื่อนขบวนมารอ   ณ  ปติมากรรมดอกบัว
๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๐ น. – ผู้บริหาร  นำขบวนแถวบัณฑิตเข้าสู่ห้องประชุม
๐๗.๔๐ – ๑๑.๓๐ น. – เริ่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
๑๑.๓๐ น. – เสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร: ๐-๒๒๘๒ – ๙๑๐๒ ต่อ ๑๑๑๙

รายนามบัณฑิต  ประจำปี ๒๕๕๔ คลิกที่นี่

รายละเอียดการแต่งกายบัณฑิต คลิกที่นี่

กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจนายจ้าง คลิกที่นี่

แผนที่โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค คลิกที่นี่