กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ นำโดย คณบดี รองคณบดี และคณาอาจารย์ ร่วมกันบูรณาการศาสตร์และศิลป์สร้างหลักสูตร Team Building พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ของพนักงานระดับหัวหน้างานของโรงแรมอเล็กซานเดอร์