งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี ดร.นนท์ณพร กิติศรีปัญญา และ ผศ.ดร.ชนานนท์ กุณฑลบุต ได้รับให้ดำรงตำแหน่ง “กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”