งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.พงศ์รัชต์ธวัช  วิวังสู  เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร