งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

“การสร้างรายได้ด้วย e-Commerce” ภายใต้โครงการ Young Talent ใน e-Commerce Park หลักสูตรระยะสั้นครั้งที่ 2

         ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้น "การสร้างรายได้ด้วย e-Commerce" ภายใต้โครงการ Young Talent ใน e-Commerce Park หลักสูตรระยะสั้นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบรรยายรวม 2.1 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปสาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างรายได้ด้วย e-Commarce ทำให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดทำแผนธุรกิจและพัฒนาศักยภาพในการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจทาง Social Media

"การสร้างรายได้ด้วย e-Commerce" ภายใต้โครงการ Young Talent ใน e-Commerce Park หลักสูตรระยะสั้นครั้งที่ 2