กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 62 ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ เข้าร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม RMUTP Activities Festival 2019