กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 62 คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส ณ กรมการปกครอง (วังไชยา) นางเลิ้ง