กิจกรรมงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 62 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเชฟสู่สากล รุ่นที่ 1