การประชุมกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษางานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษาประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมซ้อมตรวจประเมินตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2561