งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

โครงการเตรียมความพร้อม (ด้านภาษา) เพื่อก้าวสู่สังคมมหาวิทยาลัย

โครงการเตรียมความพร้อม (ด้านภาษา) เพื่อก้าวสู่สังคมมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 ณ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) ค่าลงทะเบียน 800 บาท จำนวน 20 ชั่วโมง

โครงการเตรียมความพร้อม (ด้านภาษา) เพื่อก้าวสู่สังคมมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 ณ คณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง)
ค่าลงทะเบียน 800 บาท จำนวน 20 ชั่วโมง

ที่มา: ฝ่ายวิชาการและวิจัย