งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ชญานนท์ กุลฑลบุตร ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นล่ามและแปลภาษาต่างประเทศในโครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 16