งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปบัณฑิตประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำและแบบสอบถามความพึงพอใจ

ขอความร่วมมือ บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต...

โพสต์โดย คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019