งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปสาขาวิชาการโรงแรม

หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม พร้อมคณาจารย์ในสาขาฯ ร่วมแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์