งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไป

น้องๆที่สนใจประกวดกิจกรรม “เด็กดีเพื่อสังคมไทย” ประจำปี 2560