งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1 ใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)