งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการโรงแรม

สาขาวิชาการโรงแรม เรียนการรับประทานอาหารแบบตะวันตก