งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.พระนคร ทุกคณะ ทุกชั้นปี ไม่จำกัดเพศ ร่วมประกวด เทพบุตร เทพธิดา ช่อแก้ว