งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

ต้อนรับ นักศึกษาจีนจาก Nanning College for Vocational Technology (NCVT) สาธารณรัฐประชาชนจีน