คำสั่งงานวิจัยและพัฒนาทั่วไปนักศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมในการเขียนโครงร่างงานวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย งบประมาณเงินรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557

เรียนอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ทุกท่าน
ตามที่งานวิจัยฯ ได้แจ้งให้อาจารย์ทุกท่านเตรียมความพร้อมในการเขียนโครงร่างงานวิจัย
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัย งบประมาณเงินรายจ่าย ปีงบประมาณ  2557  ไปแล้วนั้น
ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา(สวพ) ได้แจ้งกำหนดการส่่งข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างเป็นทางการ
(เอกสารแนบ pdf)
งานวิจัยฯ คณะศิลปศาสตร์ ขอแจ้งแนวทางในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนี้
1.  ให้อาจารย์เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย งบรายจ่าย ปีงบประมาณ 2557 ตามแบบฟอร์ม
(เอกสารแนบ word) และจัดส่งมาที่งานวิจัยฯ  ภายในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555
เพื่อที่งานวิจัยจะได้รวบรวมและจัดส่ง สวพ ได้ทันตามกำหนดเวลา  (สวพ ไม่รับงานวิจัยที่ส่งล่าช้า)
สำหรับอาจารย์ท่านใดที่ต้องการให้งานวิจัยฯ ช่วยกลั่นกรองเบื้องต้นสามารถส่งข้อเสนอโครงการ
มาที่งานวิจัยฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยงานวิจัยจะจัดหาอาจารย์ที่มีประสบการณ์การทำวิจัยมา
ช่วยอ่านงานวิจัยของท่าน

2.  สวพ  ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย งบรายจ่ายปี 2557  โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก วช มาเป็นผู้ให้คำแนะนำ/ชี้แนะ  ระหว่าง
วันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์ท่านใดสนใจ กรุณาแจ้งความจำนงมาที่งานวิจัยฯ (โทรศัพท์/e-mail/วาจา)   ภายใน
วันศุกร์ที่  27 กรกฏาคม 2555 เพื่อที่งานวิจัยฯ จะได้รวบรวมรายชื่อและจัดส่งไปยัง สวพ ต่อไป
(ผู้เข้าร่วมจะต้องนำข้อเสนอโครงการวิจัยมาในวันประชุมด้วย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยและพัฒนา  0-2282-9102 ต่อ 1231