งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปฝ่ายกิจการนักศึกษา

พิธีไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์
 
พระคุณที่สาม