งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมนักศึกษาของคณะ

  1. กีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 และจะมีพิธีเปิด-ปิดในวันที่ 4 สิงหาคม 2560   สถานที่ สนามกีฬาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  2. กิจกรรมการประกวดดาวเดือน Liberal Art’s Galaxy Freshy Night 2017 วันที่ 4 สิงหาคม 2560 (ช่วงเย็น 17.00 – 21.00 น.)   สถานที่ โถงล่างอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ
  3. พิธีไหว้ครูภาพรวมมหาวิทยาลัย วันที่ 20 กรกฎาคม 2560  สถานที่ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ
  4. พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมชินีนาถ และพิธีไหว้ครู  วันที่ 10 สิงหาคม 2560   สถานที่ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี  
  5. กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP GAMES #12   ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2560

ขอบคุณข้อมูลจาก  ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์