งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปนักศึกษาฝ่ายวิชาการและวิจัย

ภาพบรรยากาศการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560