งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปนักศึกษาประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560