งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปบัณฑิตประชาสัมพันธ์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

http://www.rmutp.ac.th/2017/01/3058/