งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ 27 ก.พ. 60