งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วงเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้