งานสื่อสารองค์กรทั่วไปบัณฑิตประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558

http://www.rmutp.ac.th/2016/11/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3-2/