งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559