งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัยสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ประมวลภาพ โครงการฝึกภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559