งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัยสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ประมวลภาพ โครงการภาษาอังกฤษ จ.ชลบุรี (English Camp)