งานบุคลาการงานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไปประชาสัมพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

ประกาศรับสมัครประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ของฝ่ายบริหาร งานสารบรรณ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ คณะศิลปศาสตร์ อาคาร ๑ ห้อง ๑๑๐๒ งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ที่มา: งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์