งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการยุวมัคคุเทศก์

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการยุวมัคคุเทศก์ โดยมีอาจารย์ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ อาจารย์ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ อาจารย์ใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม อาจารย์ปภาดา สืบพลาย และอาจารย์ญาณาธร เธียรถาวร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ ทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว และมี น.ส.ณัฐฐา ช่วงโชติกุล นายวงศกร สงวนไว้ และ น.ส.ธิติมา แต่งพลกรัง เป็นผู้ช่วยวิทยากร เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2559 ณ บ้านหนองบาง ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ที่มา: สาขาวิชาการท่องเที่ยว และงานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์