งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

เพชรราชมงคลพระนครสู่สากลเรียนรู้ ดูงาน สืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน