งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2559 ศิษย์เก่าพณิชยการพระนครและธนาคารออมสิน ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 19 โหล น้ำแก้ว 2 ลัง เครื่องสังฆทาน 9 ชุด ร่วมทำบุญใน “วันอาภากร”