งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

แจ้งขยายเวลายื่นคำร้องขอรับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Student Activity Transcript)

เนื่องจากปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรกที่มีการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม(Student Activity Transcript) และเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยใช้ระบบทรานสคริปต์กิจกรรมดำเนินงานจนครบวงจร มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้ขยายเวลายื่นคำร้องขอรับใบรับรองการเข้าร่วม กิจกรรมจากภายในเดือนเมษายน เป็นภายในเดือนมิถุนายน   สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ : ประกาศแจ้งขยายเวลายื่นคำร้องขอใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Student Activity Transcript) 
สอบถามเพิ่มเติม : งานกิจกรรมนักศึกษา โทร.02-665-3777 ต่อ 6508