งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

★★★มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับช่องทางรับข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมดีดีของมหาวิทยาลัย ★★★