งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจที่ยังไม่จดทะเบียนการค้าและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559)