งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558