งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์จัดสัมมนา English for International Communication