ทุนการศึกษา ประเภททุนได้เปล่า

ทุนการศึกษา ประเภททุนได้เปล่า

Posted Posted in ข่าว, งานกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร, งานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายกิจการนักศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร

Posted Posted in งานกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานมอบทุนให้แก่นักศึกษาใน “พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร”

Posted Posted in งานกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร, งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จากงานสวัสดิการนักศึกษา (กองทุน) และกำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา

Posted Posted in งานกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร, งานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย, งานสื่อสารองค์กร, ทั่วไป, ประชาสัมพันธ์, ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา (เอกสารไม่สมบูรณ์/ไม่ครบ)

Posted Posted in งานกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา, ทั่วไป, ประกาศ

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวรีบนำหลักฐาน และ/หรือ ทำเอกสารให้สมบูรณ์ แล้วนำส่งห้องพยาบาลภายในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559   เวลา 08.30-16.30 น.   หากไม่นำส่งตามเวลาที่กำหนด ทางกองทุนฯ ถึอว่า  นักศึกศึกษาสละสิทธิ์การขอรับทุนการศึกษา