สัญลักษณ์และสี

ตราสัญลักษณ์ คณะศิลปสาสตร์ (วังนางเลิ้ง)

สัญลักษณ์คณะศิลปศาสตร์

  ความหมาย ตราสัญลักษณ์ คณะศิลปศาสตร์  (วังนางเลิ้ง)

  1. สามเหลี่ยมหน้าจั่ว ตัดทอนมาจากหน้าจั่วเรือนหมอพร โดยนำตัวอักษร L ในภาษาอังกฤษ มาจัดวาง กลับด้าน ประกอบเป็นหน้าจั่ว ( L Liberal )
  2. อุนาโลม (ลายมือเขียน) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตาที่ 3 ของพระอิศวร เรียกว่า “ตรีโลจนะ” หรือ “ไตรยัมพก” เป็นดวงตาของความหยั่งรู้และญาณปัญญา เชื่อว่าพระศิวะสามารถใช้ตาที่สามมองเห็นมากกว่าสิ่งที่ปรากฏ และใช้คุ้มครองคนดีให้ปลอดภัยจากความชั่วร้าย (ใช้เสียง อุ เป็น A Arts )
  3. สีขาวนวล คือสีประจำคณะศิลปศาสตร์

 

ความหมาย คือ การหยั่งรู้ ความมีสติปัญญา และการไม่ทิ้ง ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

แนวคิดตราสัญลักษณ์ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ  เอี่ยมสำอางค์
ออกแบบ :  ดร. ทวีศักดิ์  สาสงเคราะห์
Downloads :  Photoshop [PSD]  /  TIF  /   JPG  /  PNG , GIF  
(์No background)

ดอกแก้ว

ดอกไม้ประจำคณะศิลปศาสตร์

  • ดอกแก้ว

สีประจำคณะศิลปศาสตร์

สีประจำคณะศิลปศาสตร์

  • "สีขาวนวล"

  • Pantone Color :  Hex: #fff4be  /  RGB: R:255  G:244  B:190  /  CMYK: C:1  M:5  Y:32  K:0