ชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ (วังนางเลิ้ง) มทร.พระนคร

ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า

  • สนุกกับภาษา  ตอน มงคลชีวิต โดย ผศ.ภาวิณี อุ่นวัฒนา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร