ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปศาสตร์

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ ผู้นำทางปัญญา พัฒนาคนสู่โลกอาชีพ

 

ปรัชญา (Philosophy)

จัดการศึกษาเพื่อสร้างคนดี (ดีคุณธรรม ดีปัญญา ดีทักษะ)

 

ปณิธาน (Determination)

มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคม

 

ค่านิยมหลัก (Core Value)

พัฒนาคน พัฒนางาน ทำอย่างมืออาชีพ

 

เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal)

ผลิตผู้นำทางปัญญาในระดับสากล

 

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์

    และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิต

    ภาคบริการ และชุมชน

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการสร้างอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญา

     เศรษฐกิจพอเพียง

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม

 

เอกลักษณ์ (Identity)

1. ดีคุณธรรม

2. ดีปัญญา

3. ดีทักษะ

 

เป้าประสงค์ (Goal)

1. เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและภาษาเข้มแข้งได้มาตรฐานสากล

2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของสังคม

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและพัฒนาอาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้ปรัชญา

    เศรษฐกิจพอเพียง

4. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางภาษา และศิลปวัฒนธรรมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

5. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ