ประวัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โลโก้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จากอดีต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับการสถาปนาขึ้น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ซึ่งดูเหมือนจะเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ในสายตาของคนทั่วไป แต่ความเป็นจริงแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และจัดเป็นสถาบันการศึกษา ที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมาเป็นเวลาช้านาน จากเดิมรวมตัวอยู่กับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ อันประกอบด้วย วิทยาเขตต่างๆ มากกว่า 35 วิทยาเขตทั่วประเทศ และมีการปรับเปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันมาเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2548 โดยมีการรวมกลุ่มวิทยาเขตต่างๆ ในสังกัดแยกออกเป็น 9 มหาวิทยาลัยและหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่แยกอิสระออกมาก็คือ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร"

จนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยวิทยาเขตเดิม 5 แห่ง วิทยาเขตเทเวศร์  วิทยาเขตโชติเวช  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  วิทยาเขตพระนครเหนือ ที่มีพื้นที่ไม่ห่างไกลกันนัก และปัจจุบันได้ปรับเป็น 4 ศูนย์ ได้แก่

 1. ศูนย์เขตเทเวศร์
 2. ศูนย์เขตโชติเวช
 3. ศูนย์พณิชยการพระนคร
 4. ศูนย์พระนครเหนือ

จนถึงปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 9 คณะ ได้แก่

 1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 4. คณะบริหารธุรกิจ
 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 7. คณะศิลปศาสตร์
 8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
 9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สู่อนาคต 

การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพหนึ่งในเอเชีย คือก้าวสำคัญของเรา

โครงสร้างหน่วยงานมหาวิทยาลัย

โครงสร้างหน่วยงานมหาวิทยาลัย