คณะผู้บริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. อำนาจ  เอี่ยมสำอางค์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

Assistant Professor  Dr. AMNAT  IAMSUMANG
Dean Faculty of Liberal ArtsCouncil Affairs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสิริ  วิชิรานนท์ รองคณบดีฝ่ายแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงสิริ  วิชิรานนท์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Assistant Professor  SONGSIRI  WICHIRANON
Associate Dean for Planning

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธภูมิ สุวรรณเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธภูมิ สุวรรณเวช
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

Assistant Professor Yutthapoom Suwannavej
Associate Dean for Academic and Research Affairs

ดร.พงศ์รัชต์ธวัช  วิวังสู รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์ ดร. พงศ์รัชต์ธวัช  วิวังสู
รองคณบดีฝ่ายวางแผน

Dr. PONGRATCHADHAWAT  WIWANGSU
Associate Dean for Planning

อาจารย์นเรศ กันธะวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร. นเรศ  กันธะวงค์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Dr. NARET KUNTAWONG
Associate Dean for Student Affairs

อาจารย์พัดยศ  เพชรวงษ์  หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว

อาจารย์ พัดยศ  เพชรวงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว

Mr. PATYOS PHETWONG
Assistant Dean for Academic and Research Affairs

Head of Tourism Department

อาจารย์ ดร. ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร. ชัยวุฒิ  ชัยฤกษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Dr. CHAIWUT CHAIRERK
Assistant Dean for Student Affairs

อาจารย์วิไลลักษณ์ ตางาม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

อาจารย์ วิไลลักษณ์  ตางาม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์

Mrs. Wilailuk  Ta-ngam
Assistant Dean for Administration
Head of Applied Thai Language Department

อาจารย์ อารีย์รัตน์  บริบูรณ

อาจารย์ อารีย์รัตน์ บริบูรณ์
ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปศาสตร์

Miss. Areerat Borriboon
Assistant Dean

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพนธ์ ศาลาทอง
หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

Mr. PHACKAPHON  SALATHONG
Head of the Department of General Education

อาจารย์ ดร. ภูมิพัฒน์  ทองคำ  หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม, หัวหน้างานสหกิจศึกษา

อาจารย์ ดร. ภูมิพัฒน์ ทองคำ
หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม
หัวหน้างานสหกิจศึกษา

Dr. Poompat Thongkam
Head of Hotel Department
Head of Co-operative Education

อาจารย์พัลลพ  หามะลิ หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม

อาจารย์ สิริพร  ป้องกงลาด
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Miss. SIRIPORN PONGKONGLAD
Head of Department English for international communication

คุณอรวรรณ์  ศิริพราหมณกุล
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

Miss. ORAWAN SIRIPRAMANAKUL
Head of the Dean's Office