ทั่วไปนักศึกษาประกาศประชาสัมพันธ์

โครงการ “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ปี 56”

หัวสหกิจศึกษา


โครงการ “การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ปี 56”
วันที่ 20-23 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมอาภากรณ์เกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี

ทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการ หากนักศึกษาผู้ใดไม่เข้าร่วามโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนด จะไม่สามารถไปสหกิจศึกษาได้