งานบริการวิชาการงานบริการวิชาการและวิจัยงานวิจัยและพัฒนางานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาทั่วไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างการวิจัย เพื่อให้ได้รับทุน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างการวิจัย เพื่อให้ได้รับทุน ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์

รายชื่ออาจารย์เข้าร่วมอบรม

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด>>
*รายชื่ออาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรมโครงการฯ
*กำหนดการฝึกอบรมโครงการฯ