การจัดการความรู้ [KM]งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประกาศประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัย

โครงการศิลปศาสตร์เสวนา..เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่การจัดการความรู้อย่างยั่งยืน

larts-rmutp_PostNo10897