งานบริการวิชาการงานสื่อสารองค์กรทั่วไปประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ จากสหกรณ์ แท็กซี่สุวรรณภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวเปิด “โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ” จากสหกรณ์ แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำนวน 30 คน โดยวิทยากรผู้สอนได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานนท์ กณฑลบุตร และอาจารย์ประภาส วรรณยศ วัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร บรรยายสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศไทยให้กับชาวต่างชาติและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร

ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์

Facebook

<< คลิกเพื่อเข้าชมรูปเพิ่มเติมที่  Facebook