งานสื่อสารองค์กรทั่วไปประกาศประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิชาการและวิจัย

แนวปฏิบัติในการจัดทำคุณภาพตำราหรือหนังสือเพื่อการรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จำทำแนวปฏิบัติในการจัดทำคุณภาพตำราหรือหนังสือเพื่อการรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ เพื่อให้ผู้จัดทำปฎิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทางเดียวกัน  โดยสามารถดูขั้นตอนและดาวโหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ www.regis.rmutp.ac.th